Mitral kapak yetmezliği
Halk arasında kalp kapakçığı hastalığı olarak bilinen mitral kapak yetmezliği hastalığı,  kalpte sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran mitral kapağın  tam kapanamadığı bir kapak hastalığıdır. Mitral kapağın biçimini bozan yapısal lezyonlar sonucunda ortaya çıkar ve bu durumda “organik” mitral kapak yetmezliği olarak anılır. Ayrı bir tip olan işlevsel mitral kapak yetmezli­?inde ise sol karınc??ın genişlemesi so­nucunda sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran delik genişlemi?tir. Deli?i kapatan mitral kapağın iki kanadı tam kapanma­y? sağlayacak biçimde birbirine yakla?amaz. Bununla birlikte işlevsel yetmezlikte kapak tümüyle normaldir.
Organik mitral kapak yetmezliği en sık rastlanan kalp kapakçığı hastalığı­dır. Ama günümüzde pek çok kalp has­talıkları uzmanı bu gözleme karşı çık­makta, organik mitral kapak yetmezliğinin çok ender görülen bir hastalık ol­du?unu, hatta varl???ndan bile ku?ku duyulabilece?ini öne sürmektedir.
Gerçekte ise organik mitral kapak yetmezliği saf biçimiyle, yani tek başı­na seyrek görülen bir hastalıktır. He­men her zaman mitral kapak darlığıyla birlikte görülür (mitral kapak darlık ve yetmezliği). Ayrıca mitral kapak hasta­lığı romatizmal kalp iç zar?  iltihabının (romatizmal endokardit) ilerlemesine bağlı olarak birkaç evreden geçer. ?lk evrede mitral kapak yetmezliğinin saf biçimine çok sık rastlanır. Daha sonra darlıkla yetmezlik bir arada, son evrede ise darlık görülür.
Nedenleri
Organik mitral kapak yetmezliği olgu­larının çoğu akut kalp iç zan iltihabının ilerlemesiyle ortaya çıkar ve hemen her zaman romatizma kökenlidir.
Çok seyrek olarak bazı enfeksiyon hastalıklarında da akut kalp iç zarı ilti­habının ardından mitral kapak yetmez­liği gelişir. Kızıl, tifo, difteri, yılancık, grip, zatürree gibi enfeksiyonlar genel­likle bir romatizmal süreci etkinle?ti-rerek kalp iç zarı iltihabının gelişmesi­ne yol açar.
Mitral kapağın zedelenmesine yol açan travmalar da az sayıda mitral ka­pak yetmezliği olgusunun nedenidir.
Genel olarak çok ender, ama ya?l?­lar arasında görece sık görülen bir du­rum da mitral kapak yetmezliğinin ate-rom plaklarına (lifsi bağdoku-ya? birik­mesi) bağlı olarak gelişmesidir.
Yapısal bozukluklar
Akut kalp iç zan iltihabının genellikle yol açtığı doku bozuklukları şunlardır:

  • Mitral kapağın kalınlaşmas?. Kalınla?an kapak normal esnekli?ini yitirir, sertleşir ve kireçlenebilir.
  • Mitral kapağın serbest kenarlarının büzü?üp kır??mas?.
  • Kiri?si uzantıların birbirine yap??­mas?, büzülmesi ve sertleşmesi.

Bu değişiklikler sonucunda mitral kapak normal işlev göremez, yani sol kulakçıkla karıncığı ayıran deli?i tam olarak kapatamaz. Çünkü hem kapağın kanatlan büzü?me nedeniyle kısalm??tır, hem de kanatlan tutan kiri?si uzantıların kısalması nedeniyle kanatlar normalde olduğu gibi yukan kalkamaz. Bozukluk yalnızca kiri?si uzantıların kısalmasına ba?lıysa ve kapak kanatlarının serbest kenarlarında yapışma yoksa saf mitral yetmezliği gelişir, darlık olmaz. Ama çoğunlukla bu tip lezyonlar bir arada bu­lundu?undan mitral kapak hastalığı da yalnızca yetmezlik değil, darlık ve yet­mezlik biçiminde ortaya çıkar.
Dola??mla ilgili sonuçlar
Normal koşullarda, sol kanncık kasıld?­?? zaman (sistol) içindeki kanın tümünü aorta boşaltır. Sağlam mitral kapağı, sol kulakçıkla sol kanncık arasındaki deli?i tümüyle kapatt??? için kanın bir bölümü sol kulakç??a geri kaçamaz. Buna kar??­lık mitral kapak yetmezliğinde karıncık-lann kasılması sırasında sol karıncıkta­ki kanın bir bölümü aorta pompalanır­ken bir bölümü de kapağın tam kapanamayan kanatlarının arasından sol kulak­ç??a geri kaçar. Bir başka deyişle, sis­tolde sol karıncıktan sol kulakç??a doğru bir geri akım (kaçak) ortaya çıkar. Bu durum tam kapanamayan mitral ka­pa?ın üstünde ve altında etkileri görü­len bir dolaşım bozukluğuna yol açar. Tam kapanamayan mitral kapağın yukarısındaki dolaşım bölümünde şu so­nuçlar do?ar.

  • Sol kulakçıkta Kalbin bu boşluğun­da normalden fazla kan birikir. Çünkü akciğer toplardamarlarından gelen kan hacmine sol kanncıktan geriye kaçan kan eklenmi?tir. Sol kulakçıktaki kan hacminin artması nedeniyle sol kulak­çık kasının lifleri uzar ve kalp genişler. Ardından kulakçık daha büyük bir ener­jiyle kasılır ve içindeki miktan artmış kan? sol karıncığa boşaltır. Böylece sol kulakçıkta a?ın büyüme (hipertrofi) or­taya çıkar.
  • Akciğer dolaşımında – Sol kulakçık­taki basınç artışı akciğer toplardamarla-nndaki kanm bu boşluğa dolmasını güçleştirir; dolayısıyla akciğer dola??­mında kan basmc? yükselir. Basınç art?­?? kanın akciğer toplardamarlanndan sol kulakç??a boşaltılmasın? sağlar. Bo?almanın gerçekleşmesi için akciğer damar sisteminde akciğer toplardamar­larının genişlemesi, akciğerin yedek kılcal damarlannın açılması gibi de?i­?iklikler ortaya çıkar ve bütün bunlar gittikçe şiddetlenir.
  • Sa? karıncıkta  Akciğer dolaşımın­daki yüksek basmç sağ karınc??ın yü­künü artırır. Bu yükü karşılayabilmek için sağ kanncık a?ın büyür. Daha son­ra hastalığın a??rla?ması ve kalp kas?­nın yapısal özellikleri nedeniyle sağ ka­rıncık genişler ve dolaşım bozukluklan-n? gidermekte yetersiz kalır.
  • Tam kapanamayan mitral kapa?m altında kalan dolaşımda ise şu değişik­likler görülür:
  • Sol karıncıkta – Yukanda belirtildiği gibi sistoldeki geri akım nedeniyle sol kulakçıkta önemli miktarda kan topla­nır. Bir sonraki gevşemede (diyastol) ise sol kannc??a daha fazla kan gelir, çünkü sol kulakçıkta daha fazla kan vardır. Artm?? kan akım? kar??smda sol kanncık diyastolde daha fazla genişler. Aynca içinde bulunan miktan artmış kanm tümünü pompalayabilmek için daha çok çalışmak zorunda kalır ve a??-n büyür. Böylece bir sonraki sistolde sol kanncık içindeki kanm tümünü bo­?altır. Kanm büyük bölümü aorta, kü­çük bir bölümü de kulakç??a geri gider.
  • Genel dolaşımda  Saf mitral yet­mezli?inde ortaya çıkan değişiklikler genel dolaşımı etkilemez. Normal ko­?ullarda sol kulakçıkta bulunan 60 cc kanın tümü diyastolde sol kannc??a do­lar. Sol kanncık bu kanm tümünü aorta pompalar. Mitral yetmezlikte, sol kann­cık sistolü sırasında diyastolde sol ka­nnc??a dolmu? olan kanın bir bölümü sol kulakç??a geri kaçar. Kaçak mikta-nnın 20 cc olduğu varsayılırsa, toplam kan hacmi 60 cc olduğuna göre sol ka­nncık aorta 40 cc kan pompalayacaktır. Böylece sistolde kalbin pompaladığı kan miktan (kalp atım hacmi) azalır. Ama bir sonraki diyastolde sol kannc?­?a yalnızca normalde gelen 60 cc kan değil, aynı zamanda bir önceki sistolde sol kulakç??a geri kaçan 20 cc kan da dolar; yani sol karıncıktaki kan hacmi 80 cc olur. Bunun 20 cc’si bir sonraki sistolde gene tam kapanmam?? olan de­likten sol kulakç??a kaçar, ama 60 cc’si genel dolaşıma pompalanır. Bundan sonra sistolde kalbin pompaladığı kan miktan değişmeyece?inden mitral ka­pak yetmezliğinin genel dolaşım üzeri­ne bir etkisi olmaz.

Belirtileri
Mitral kapak darlığında olduğu gibi mitral kapak yetmezliğinde de belirtiler birkaç grupta toplanabilir.  Kalple ilgili belirti  Do?rudan do?­ruya kalbi ilgilendiren belirti mitral ka­pak yetmezliğine ait üfürümdür. Mitral kapak yetmezliğinde kanncık sistolü s?­rasında sol kanncıktan üstteki sol kulakç??a kan kaçar. Aynı anda mitral ka­pak üzerinde bir üfürüm duyulur. Bu ola?and??? ses kanın daralm?? delikten geçişine mitral kapaktaki bozukluk ne­deniyle karıncık duvarıyla kapak arasın­da oluşan çıkmazlardan kanın dönüşüne bağlıdır.
Üfürüm koltukaltı bölgesine doğru yayılır; sol koltukaltımn ilerisine kadar uzanır ya da ön koltukaltı çizgisinin önünde kain-. Üfürüm sırta doğru da ya­yılabilir; sol kulakç??ın arkaya doğru çıkıntı yaptığı göğüs arka duvarında belir­gin duduma gelebilir. Özellikle sol ku­lakçık büyüdükçe sırta doğru yer de?i?­tirir ve omurgaya yansır.
Genellikle hasta yatarken üfürüm daha iyi duyulur. Ayaktayken hafifler, hatta kaybolur.
Mitral kapak yetmezliğinin yukar?-sıyla ilgili belirtiler – Bunlar sol kulak­çık akciğer dolaşım?, akciğer atardamarı ve sağ karıncıkla ilgili belirtilerdir. Bun­lar elinizdeki ciltte “Mitral Kapak Darl?­??” ba?l??? altında ayrıntılı olarak ele alınm??tır.
Mitral kapak yetmezliğinin a?a??-sıyla ilgili belirtiler – Bunlar saf mitral kapak darlığında görülenlerden farkl?­dır. Saf mitral kapak darlığında diyastol sırasında sol karıncığa normalden az kan gelir. Bu nedenle sol karıncık uzun süre normal boyutlarda kalır ve ancak hastalığın ileri evrelerinde küçülür. Oy­sa saf mitral kapak yetmezliğinde sol karıncık kapak hastalığının ilk evresin­den ba?layarak kan akışının bozulma­sından etkilenir. Sol kulakçıktan sol ka­rınc??a normalden fazla kan gelir; ka­rıncık diyastol sırasında daha fazla ge­ni?ler ve zamanla büyür. Ama büyüme çok a?ın değildir, çünkü karıncık gelen fazla kan? boşaltmay? başarabilir. Kanın büyük bölümü aorta pompalanır; küçük bir bölümü de sol kulakç??a kaçar.
Gidi?i
Mitral kapak yetmezliğinin de mitral darlık gibi farklı evreleri vardır. Birinci evrede hastalık bozulmuş olan kapak ve çevresindeki yapılarla sınırlıdır; ikinci evrede akciğer belirtileri ortaya çıkar; Üçüncü evrede ise artık genel yetmezlik söz konusudur.
Birinci evre- Mitral kapak yetmezli­?inin sınırlı evresidir. Bu evrede, kapa­?ın tam olarak kapanmaması nedeniyle sistolde karıncıkla kulakçık arasında ge­riye doğru kan akışı ortaya çıkar. Kan ak???nın bozulması hasta kapağın çevre­sindeki iki kalp bölümünü etkiler. Kapa­?ın üstünde sol kulakçık, kapağın altın­da ise sol karıncık genişler ve büyür. Saf mitral kapak yetmezliğinin ilk evresinin başlıca özelliği, bütün sol kalbin (sol ku­lakçık ve sol karıncığın) büyümesidir.
İkinci evre- Mitral kapak yetmezliği­nin ikinci evresinde akciğerler etkilenir. Hastalığın ilerlemesi sonucunda sol ku­lakçık daha da genişler. Kan ak???ndaki bozukluk şiddetlenerek sol kulakçıktan önceki dolaşım bölümlerine yayılır ve bütün akciğer dolaşımın? (akciğer atar­damarlar?, toplardamarları ve kılcal da­marlar?) etkileş. Akciğer dolaşımında kan basıncının yükselmesi damarların genişlemesine ve damar duvarında olu­şan bozukluklar nedeniyle akciğerlerde kan göllenmesine yol açar.
Akciğer dolaşımında yüksek basınç ve akciğerlerde kan göllenmesinden k?­sa bir süre sonra sağ karıncıkta büyüme belirtileri ortaya çıkar.
İkinci evrede en sık görülen belirti­ler şunlardır:
Mitral yüzü Dudaklarda, burunda, elmacık kemikleri üzerinde, kulak kep­çesinde ve ellerde deri moranr.
Yaygın nabız Göğsün gözle görü­lür Ölçüde kabarmış kalp bölgesinde yaygın atma hareketi gözlenir. Kabar­ma sağ karınc??ın büyümesine bağlıdır.
Solunum sistemindeki işlevsel bo­zuklu?a ba?lı belirtiler ise şunlardır:
Nefes darlığı. Başlangıçta beden­sel güç harcamaya bağlı olarak görülür; daha sonra sürekli hale gelir.
Öksürük ve balgam. Çoğu kez bal­gamda çizgi biçiminde kan ve akciğer­lerden gelen bir tür makrofaj olan kalp yetmezliği hücreleri vardır. ”
Balgamla kar???k kan gelmesi. Mitral kapak darlığından daha seyrek olarak mitral kapak yetmezliğinde de görülür.
Üçüncü evre – Bu evrede gelişen ge­nel yetmezlik sağ karınc??ın etkinliği­nin büyüme nedeniyle azalmasından ve karınc??ın genişlemesinden kaynaklanır. Sa? karınc??ın ardından sağ kulakçık da genişler. Böylece genel olarak bütün kalp büyür. Kalbin dört boşluğunun da genişledi?i üçüncü evrede şu belirtiler görülür:
– Mitral yüzü. Bir Önceki evredeki kadar belirgin değildir;’hatta hiç bulun­mayabilir, çünkü akciğerde kan göllen-mesi azalmıştır. Kan artık akciğerde de­?il, büyük ölçüde karaciğerde göllen-mektedir.
Yaygın nabız. Gö?üste kalp bölge­sinde gözlenen atma hareketi bir önceki evreye göre daha yaygındır ve mide üs­tüne kadar uzanır. Bunun nedeni geniş­lemiş sağ karınc??ın aşırı büyümesidir.
Solunumla ilgili belirtiler. Hastalığın ikinci evresindeki kadar şiddetli de­?ildir. Nefes darlığı nöbetleri, morarma, öksürük gibi bu belirtiler akciğer dola??­mında kan göllenmesine ve yüksek ba­sınca ba?lı olduğundan kan göllenmesi-nin akciğerden karaciğere yönelmesi üzerine çok hafifler.
Böylece mitral kapak yetmezliğinde üçüncü evrenin son aşamasına varılır. Tam kalp yetmezliğine (sa? ve sol kalp yetmezliği) ba?lı genel dolaşım yetmez­liği ortaya çıkar.
Mitral kapak yetmezliğinin üç evreli gelişim sürecinde ortaya çıkan karmaşık belirtiler yalnızca kalp kapakçığı hasta­l???na ba?lı kan akım? bozukluğundan değil, kalp kasma (miyokart) zarar ve­ren etkenlerden de kaynaklanır. Hastalığın gelişmesi boyunca kalp kasında y?­kıma yol açan etkenler evreden evreye ve olgudan olguya değişir.
Erken dönemde ortaya çıkan belirti­ler çarpıntı, göğsün kalp bölgesinde a?­rılar, kolay yorulma, baş dönmesi, güç harcamaya ba?lı nefes darlığı ve nefes darlığı nöbetleridir. Ek atımlar (ekstra­sistol), kalp at??larının nöbet halinde hızlanması (paroksimal ta?ikardi), ku­lakçık kasının titre?mesi (flater), kulak­çık kasılmalarının işlevsiz ve düzensiz se?irmelere dönüşmesi (fibrilasyon) gi­bi kalp ritmi bozuklukları hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkar.
Komplikasyonlar
Mitral kapak darlığında olduğu gibi mitral kapak yetmezliğinde de çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Em-boli, balgamda kan (hemoptizi), kulak­çık fiater ve fibrilasyonu, daha seyrek olarak da akciğer ödemi bunların ba?l?-calandır. Mitral kapak yetmezliğinde anjina pektoris hemen hiç görülmez.
Tedavi
Mitral kapak yetmezliğinin tedavisi mitral kapak darlığınınkinden  biraz farklıdır. Romatizma kökenli mitral ka­pak yetmezliğinin klinik belirti vermeyen evresinde, tıpkı mitral kapak darl?­??nda olduğu gibi, enfeksiyona ba?lı kalp iç zarı iltihabın? önlemek amacıyla penisilin tedavisi önerilmektedir. Ya?lı hastalarda ise mitral kapak yetmezliğinin nedeni romatizmal olmayabilece­?inden romatizmaya karşı önlem almak gerekmeyebilir. Darlıktan farklı olarak, mitral kapak yetmezliğinden sol karın­cık da etkilenir. Mitral kapak yetmezli­?i nedeniyle protez kapak yerleştirilen hastalarda ameliyat sonrası hastanede ölüm oranının (yaklaşık yüzde 20) mit­ral kapak darlığı nedeniyle aynı ameli­yat? geçirenlerden yüksek olması büyük olasılıkla bu yüzdendir. Ama bu oran yapay kapağın erken dönemde mi, yok­sa sol kulakç??ın oldukça uzun bir süre içinde büyümesinden sonra m? yerleşti­rildi?ine göre değişebilir. Kiri?si uzan­tıların kopması gibi bazı durumlarda yapılan kapağın onarılmasına yönelik küçük girişimlerden daha iyi sonuç al?­nır.
Romatizma kökenli mitral kapak hastalığı olan pek çok insanda darlık ve yetmezlik bir arada bulunur. Bu hasta­ların tedavisinde göz önüne alınması gereken koşullar hemen hemen aynıdır. Tıbbi tedaviye karşın hastanın durumu kötüye gidiyorsa kapağın değiştirilmesi gerekir. Mitral kapak darlığında olduğu gibi, hastanın bedensel i? kapasitesi azalmışsa, akciğerde kan göllenmesiyle seyreden bir kalp yetmezliği ya da akci­ğer ödemi varsa, beslenmede tuzun k?­sıtlanmas?, dijital kullanılması, fiziksel etkinliğin azaltılması gibi önlemler al?­nır.
Mitral kapak darlığında da olduğu gibi bu tedavi önlemlerinin uygulanma­sına karşın hastanın durumunda bir dü­zelme görülmezse ameliyatla protez ka­pak takılır.